رشته های جدید دانشگاه آزاد و فردوسی مشهد

  معرفی رشته های جدید دانشگاه آزاد مشهد لیسانس اقتصاد لیسانس مشاوره لیسانس گردشگری لیسانس علوم قضایی لیسانس مدیریت بیمه لیسانس طراحی لباس لیسانس مهندسی شیمی لیسانس مهندسی انرژی لیسانس مدیریت امور بانکی لیسانس مرمت بناهای تاریخی لیسانس مترجم زبان انگلیسی لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی لیسانس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی   معرفی رشته های…

Read More